ขอรหัสผ่านใหม่ (Reset Password)      
     ขั้นตอนการทำรายการ    
 1. กรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน / Required field(*) cannot be left blank.

2. คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” / Click “OK” to confirm changing your password.

3. ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ของท่านไปยัง E-Mail Address ที่แจ้งไว้ กับ บลจ.เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น / The new password will be sent to the specified email address.
 
   
    
    
รหัสผู้ใช้งาน (User name)  *
     เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ID No./Passport No.)  *    
E-Mail Address ที่แจ้งไว้กับ บลจ. เกียรตินาคินภัทร   *
    
    
  (*) โปรดระบุ  
หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูล e-mail address ไว้กับทางบริษัทฯ หรือข้อมูลที่ท่านกรอกข้างต้นไม่ตรงกับข้อมูลที่บริษัทฯ โปรดติดต่อ ทีมบริการผู้ถือหน่วย โทร. 02-305-9800 หรือ e-mail : customerservice@kkpfg.com
If you do not provide the e-mail address to the company or the information you provided above does not match the information provided by the company. Please contact the customer service team Tel. 02-305-9800 or e-mail: customerservice@kkpfg.com.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ Customer Service 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-04
Version 3.0.30.08.2013

นโยบายความเป็นส่วนตัว