ขอรหัสผ่านใหม่ (Reset Password)      
     ขั้นตอนการทำรายการ    
 1. กรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน / Required field(*) cannot be left blank.

2. คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” / Click “OK” to confirm changing your password.

3. ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ของท่านไปยัง E-Mail Address ที่แจ้งไว้ กับ บลจ.เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น / The new password will be sent to the specified email address.
 
   
    
    
รหัสผู้ใช้งาน (User name)  *
     เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ID No./Passport No.)  *    
E-Mail Address ที่แจ้งไว้กับ บลจ. เกียรตินาคินภัทร  *
    
    
  (*) โปรดระบุ  
หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูล e-mail address ไว้กับทางบริษัทฯ หรือข้อมูลที่ท่านกรอกข้างต้นไม่ตรงกับข้อมูลที่บริษัทฯ โปรดติดต่อ ทีมบริการผู้ถือหน่วย โทร. 02-305-9800 หรือ e-mail : kkpam.customer@kkpfg.com
If you do not provide the e-mail address to the company or the information you provided above does not match the information provided by the company. Please contact the customer service team Tel. 02-305-9800 or e-mail: kkpam.customer@kkpfg.com.
** หมายเหตุ : ท่านจะได้รับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว(OTP-SMS)ที่จะส่งไปที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้แจ้งไว้กับ บลจ.เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
(You will receive a one-time password (OTP-SMS).To be sent to the mobile phone number that you have provided)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ Customer Service 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-04
Version 3.0.30.08.2013

นโยบายความเป็นส่วนตัว