ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ (New User Register)  
    
    
     เลขบัตรประจำตัวประชาชน (Citizen ID/Card No.)       
 ชื่อ (First Name) 
 นามสกุล (Last Name) 
 รหัสผ่าน (Password)     
    
    
    
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ Customer Service 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-04
Version 3.0.30.08.2013

นโยบายความเป็นส่วนตัว