การสมัครใช้บริการ

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ
 
1.ผู้ใช้บริการต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร อยู่แล้ว
2.ผู้ใช้บริการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นบัญชีเดี่ยว
3.ผู้ขอใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการได้ที่นี่ โดย Click "แบบฟอร์มคำขอใช้อินเตอร์เน็ต"
4.กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ และกำหนด login user name โดยจะต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถใส่มาได้มากกว่า 1 user name ในกรณีที่ user name มีการใช้ไปแล้วในระบบ บลจ.จะเลือก user name ถัดมา
5.ถ้าต้องการขอให้ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร Direct Debit เพื่อตัดชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ "หนังสือขอให้หักบัญชี"
6.ลงนามชื่อในเอกสารทุกฉบับ ส่งมาที่
 
ส่วนทะเบียนกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
7.เมื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร ได้รับเอกสารและได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการสมัครใช้บริการให้ท่าน ตามที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ตอนเปิดบัญชี
 


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ Customer Service 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-04
Version 3.0.30.08.2013

นโยบายความเป็นส่วนตัว